I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia przyczepek rowerowych „Bike'owe przygody” mieści się pod adresem: 32-020 Wieliczka, ul. Sobótki 6
 2. Właścicielem firmy jest Wojciech Satoła prowadzący działalność gospodarczą, zwany dalej Wynajmującym

  Dane firmy:
  Wojciech Satoła, ul. Sobótki 6; 32-020 Wieliczka
  NIP: 552 166 04 57
  Strona internetowa: www.bikeoweprzygody.pl
  Adres e-mail:

  Numer rachunku bankowego: 51 1600 1420 1847 1845 1000 0001 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 3. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) zwany dalej Najmującym.
 4. Strona wypożyczalni www.bikeoweprzygody.pl umożliwia Klientom zapoznanie się ze sprzętem dla dzieci, którymi wypożyczalnia dysponuje. Treści wyświetlane na stronie wypożyczalni Bike’owe Przygody nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu.
 6. Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni Bike’owe Przygody następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.

II. CZAS WYNAJMU

 1. Minimalny okres wypożyczenia w weekend wynosi 2 dni. Od poniedziałku do czwartku: 1 dzień.
 2. Czas wypożyczenia sprzętu zostaje określony w umowie najmu i liczony jest od momentu odbioru sprzętu.
 3. Okres wynajmu zostaje określony w umowie najmu. Może on zostać przedłużony przez Najemcę wyłącznie za zgodą Wynajmującego, poprzez zgłoszenie Wynajmującemu informacji telefonicznie pod numerem tel. +48 503 169 702. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie uiścić opłatę za przedłużony okres Najmu sprzętu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu Najmu.
 4. W przypadku samoistnego przedłużenia okresu Najmu przez Najemcę bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę karą finansową za każdą dobę zwłoki dotyczącej oddania sprzętu. Kara będzie stanowić wynagrodzenie liczone w wysokości 150% opłaty jak za pierwszą dobę okresu Najmu pomnożone przez ilość dni zwłoki. Wysokość kary zostanie potrącona z kaucji pobranej od Najemcy za wypożyczony sprzęt. W przypadku przekroczenia wartości kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką w dniu zwrotu sprzętu.

III. REZERWACJA I NAJEM SPRZĘTU

 1. Rezerwacja sprzętu odbywa się:
  • telefonicznie pod nr tel.: + 48 503 169 702
  • mailowo na adres e-mail:
 2. Po zgłoszeniu zamiaru wypożyczenia dostępność sprzętu jest potwierdzana przez Wypożyczalnię drogą mailową bądź telefonicznie.
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w podanym przez Klienta terminie, wymagane jest wpłacenie przez niego w czasie 12 godzin opłaty aktywującej rezerwację w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu sprzętu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnie drogą mailową, najpóźniej na 5 dni przed ustaloną datą wypożyczenia. W takiej sytuacji Wypożyczalnia zwraca Klientowi wpłaconą opłatę aktywującą rezerwację w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji, w sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie krótszym niż 5 dni przed planowaną datą wypożyczenia, opłata aktywująca rezerwację jest traktowana jako odstępne i nie podlega zwrotowi. Nieodebranie zarezerwowanego sprzętu w umówionym terminie jest traktowane równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy najmu.
 4. Opłata aktywująca rezerwację jest równa cenie wypożyczenia jak za pierwszą dobę najmu (zgodnie z cennikiem wypożyczenia) i powinna zostać wpłacona na konto Wypożyczającego. Opłata ta jest zaliczana na poczet wynagrodzenia dla Wypożyczalni za wypożyczenie sprzętu.
 5. Sprzęt wypożyczany jest po okazaniu dwóch aktualnych dokumentów tożsamości, uiszczeniu opłaty za najem, kaucji (wysokość opłaty za najem oraz kaucja uzależniona jest od rodzaju sprzętu, stawki przedstawione są w CENNIKU) oraz podpisaniu umowy najmu.
 6. Za wynajmowany sprzęt Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję zwrotną. Kaucja wpłacana jest przez Najemcę gotówką w momencie odbierania sprzętu. Kaucja w całości podlega zwrotowi tylko w przypadku oddania przez Najemcę sprzętu, który nie uległ uszkodzeniu, całkowitemu zniszczeniu, trwałemu zabrudzeniu, nie został utracony (zagubiony, skradziony). Klient nie ponosi konsekwencji finansowych w sytuacji zużycia sprzętu będącego wynikiem prawidłowej jego eksploatacji, zgodnej z instrukcją.
 7. W przypadku całkowitego i trwałego zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia jak również utraty (w tym zaginięcia, kradzieży) sprzętu lub jego części, Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji stosownie do sytuacji na poczet pokrycia kosztów naprawy sprzętu, przywrócenia go do stanu z dnia wypożyczenia lub zakupu nowego. W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym, w terminie ustalonym w umowie najmu. Wypożyczony sprzęt, jeśli nie ustalono inaczej, jest wydawany Najemcy i przez niego zwracany w siedzibie Wynajmującego pod adresem ul. Kościuszki 36D/26, 32-020 Wieliczka, w godzinach otwarcia wypożyczalni.
 9. Wypożyczony sprzęt należy oddać Wynajmującemu czysty i zadbany. W przypadku oddania sprzętu brudnego, trwale zanieczyszczonego lub w inny sposób zaniedbanego Wynajmujący obciąży Najemcę karą finansową w wysokości 50zł. Kara zostanie potrącona z kaucji wpłaconej przez Najemcę. Zabrania się wkładania kół wypożyczonych przyczepek do ich wnętrza (kabiny).

IV. WARUNKI NAJMU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT

 1. Wypożyczalnia wynajmuje Najmującemu nowy/używany sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 2. Po podpisaniu Umowy Najmu i wydaniu sprzętu, wszelkie ryzyko związane z jego całkowitym i trwałym zniszczeniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem jak również utratą (w tym zaginięciem, kradzieżą) sprzętu lub jego części, przechodzi na Najemcę. Odpowiada on finansowo za uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o niego jak również o wykorzystywania go w sposób bezpieczny zgodny z jego przeznaczeniem. Wypożyczony sprzęt powinien być używany przez Najemcę zgodnie z instrukcją (znajdującą się w przyczepce) dotyczącą eksploatacji oraz zgodnie z przeszkoleniem przez Wynajmującego w trakcie wydawania sprzętu.
 4. Klient nie może dokonywać samodzielnie, żadnych napraw sprzętu. Za „awarię” sprzętu uznaje się usterkę powstałą w trakcie eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, natomiast „uszkodzenie” to usterka powstała w wyniku nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją eksploatacji sprzętu lub celowych działań Najemcy. Za „uszkodzenie” będzie również uznawane całkowite i trwałe zniszczenie sprzętu przez Najemcę, uniemożliwiające jego dalsze użytkowanie.
 5. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego skontaktowania się z Wypożyczalnią, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wynajmujący nie ma możliwości niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, zobowiązuje się zwrócić koszty najmu sprzętu za okres w trakcie, którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę (w tym zaginięcie, kradzież) sprzętu lub jego części. W przypadku zaginięcia sprzętu, kradzieży lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący zgłosi sprawę przywłaszczenia do odpowiednich organów ścigania.
 7. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez Najemcę, jest on zobowiązany niezwłocznie do zwrotu kosztów naprawy w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego.
 8. W przypadku całkowitego i trwałego zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia jak również utraty (w tym zaginięcia, kradzieży) sprzętu lub jego części, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości brutto tego przedmiotu, według stanu liczonego na dzień wypożyczenia i według średniej ceny rynkowej w dniu jego zwrotu, lub ceny rynkowej w dniu w którym zwrot miał nastąpić.
 9. Zwrotu wartości sprzętu lub jego części, w przypadku jego całkowitego i trwałego zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia jak również jego utraty (w tym zaginięcia, kradzieży), a także zwrot kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się niezwłocznie, w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, Bike'owe Przygody zobowiązują się do ochrony danych Klientów.
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez Wypożyczalnie wyłącznie dla celów umożliwiających Klientowi korzystania ze strony internetowej, kontaktu z klientem, zawarcia umowy najmu bądź przesłania mu informacji dot. nowych produktów oferowanych przez Wypożyczalnię.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 4. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów i użytkowników strony internetowej jest Wojciech Satoła, zam. 32-020 Wieliczka, ul. Sobótki 6

Bike'owe Przygody

Wypożyczalnia przyczepek rowerowych dla dzieci

ul. Sobótki 6

32-020 Wieliczka

NIP: 552 166 04 57

Kontakt

Tel: +48 503 169 702